REGULAMIN

§ 1

Gość Pensjonatu Szczepaniakówka zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dowodu tożsamości przed zameldowaniem. W przypadku odmowy, Recepcjonista ma prawo odmówić wydania klucza do pokoju. Pokój wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Pensjonat uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości. Przebywanie w pokoju po godzinie 11:00, bez zgłoszenia tego w Recepcji jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§ 2

Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać gościnnie w pokoju Pensjonatu od godz. 7:00 do godz. 22:00. Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa Pensjonatu po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa hotelowego, według cen pełnych, obowiązujących w dniu zakwaterowania. W przypadku rezygnacji z dalszego pobytu w Pensjonacie, Gość zobowiązany jest poinformować o tym fakcie  Recepcję do godziny 18:00 dnia poprzedzającego wyjazd.

§ 3

Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych na terenie obiektu Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Parking przy Pensjonacie jest niestrzeżony i wolny od opłat. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy też innego pojazdu należącego do Gościa.

§ 4

W pokojach obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 5

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. 

§6

Na terenie Restauracji Pensjonatu obowiązuje zakaz spożywania żywności i napojów zakupionych poza jej obszarem. § 7 Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Powyższe nie dotyczy ładowarek oraz zasilaczy RTV i komputerowych. We wszystkich pokojach hotelowych oraz pomieszczeniach ogólnodostępnych w Pensjonacie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.  W przypadku nie zastosowania się do powyższego, Gość zostanie obciążony kosztami dearomatyzacji pokoju w wysokości 500,00 zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku .

§8

Pensjonat wyposażony jest w system ostrzegania przeciwpożarowego który podłączony jest do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej W przypadku bezpodstawnego uruchomienia systemu Gość zostanie obciążony kosztami w wysokości 500,00zł, które zostaną automatycznie doliczone do rachunku.

§9

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany.  W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowuje te przedmioty przez 3 miesiące.

§10

Gość ma prawo do rezygnacji z pobytu, z zastrzeżeniem, że w zależności od czasu zgłoszenia rezygnacji może utracić wpłaconą przez siebie zaliczkę, która potrącana jest na rzecz Pensjonatu Szczepaniakówka, celem rekompensaty poniesionych kosztów. Rezygnacja z pobytu jeśli związana ma być ze zwrotem zaliczki wymaga pisemnego zgłoszenia. Niezależne od terminu rezygnacji z zamówionego pobytu w każdym przypadku zwrotu wniesionej zaliczki potrącana jest na rzecz Pensjonatu Szczepaniakówka opłata manipulacyjna z tytułu obsługi zgłoszenia w wysokości 50,00zł (pięćdziesięciu złotych 00/100) za każdą zgłoszoną rezerwację. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem pobytu zwracana jest wniesiona zaliczka pomniejszona o koszty manipulacyjne, w przypadku rezygnacji ze zgłoszonego pobytu między 30 a 20 dniem przed rozpoczęciem pobytu zwracane jest 50% wniesionej zaliczki, pomniejszone o koszty manipulacyjne w przypadku rezygnacji z zamówionego pobytu w terminie od 19 dni przed rozpoczęciem pobytu wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji z pobytu w trakcie jego trwania zwrotowi podlega 50% niewykorzystanej kwoty, dokonanie rezerwacji i wpłata zaliczki, bądź zaliczek oznacza akceptację przedstawionych powyżej warunków.